Revízie elektrických spotrebičov a strojov

Služby ponúkame  v oblasti revízií vyhradených technických zariadení – elektrických, ale aj prevideľné revízie ručného náradia, revízie spotrebičov, revízie strojov, revízie zváračiek a iných elektrických pracovných prostriedkov.

Pravidelne aktualizujeme súbory noriem pre vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok a vykonávame revíznu činnosť profesionálnym náradím.

Kto je zodpovedný za vykonávanie prehliadok a revízií?

  • Povinnosť vykonávania odborných prehliadok, revízií el. ručného náradia a predĺžovacích prívodov vyplýva z § 9 ods.1, písm. a) Zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v nadväznosti na platné STN.
  • Pre elektrické ručné náradie sa vzťahuje norma STN 33 1600, v zmysle ktorej sa vykonávajú stanovené intervaly a postupy prehliadok týchto elektrických zariadení.

Pokuty za nesplnenie povinností, nevykonanie revízie?

Pokuty za nesplnenie uvedených povinností je oprávnený uložiť Inšpektorát práce na základe §19 „Správne delikty“ písmeno a) zákona č. 125/2006 Z.z. až do výšky 100 000 €, zákaz prevádzkovania činnosti alebo iný trestný postih.

Čo je predmetom revízie ručného náradia a elektrických spotrebičov?

  • Revíziou elektrického ručného náradia a revíziou elektrického spotrebiča sa kontroluje stav bezpečnosti elektrického ručného náradia a stav bezpečnosti elektrického spotrebiča počas používania.
  • Predmetom odborných prehliadok a odborných skúšok je: vykonanie podrobnej prehliadky, pri ktorej sa pomocou merania a skúšania zisťuje stav elektrického zariadenia / ručného náradia vzhľadom na jeho bezpečnosť pred úrazom elektrickým prúdom.

Čo je výsledkom revízie?

  • Po vykonaní revízie daného spotrebiča vystavíme protokol / revíznu správu pre každé revidované zariadenie s potrebnými parametrami v zmysle príslušnej normy a výsledkom skúšok vrátane zápisu výsledných hodnôt jednotlivých meraní.

Ako často treba vykonávať revízie?

  • Lehoty revízie elektrického ručného náradia a elektrického spotrebiča, strojov, zváračiek a iných počas používania upravujú slovenské technické normy.
  • Medzi hlavné normy patria STN 33 1500, STN 33 1600, STN 33 1610, STN EN 60204-1, STN EN 60974-4.

 

Sme profesionáli s najmodernejšou výbavou a praktickými skúsenosťami.

Pýtate sa prečo robiť prevideľné revízie a prehliadky elektrických zariadení?

Aj takéto pohľady a veľa iných sa nám naskytli počas práce:

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať. Pozrieť kontakty